دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   طیبی رهنی

پست الکترونیکی : tayebi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

نوع همکاری : نیمه وقت

محمد طیبی رهنی

محمد طیبی رهنی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

^